„Niedoubezpieczenie” – wyrok Sądu Najwyższego.

 

Skarga kasacyjna przygotowana przez adwokata Bogusława Filara i aplikanta adwokackiego Sylwestra Zacharę, została uwzględniona przez Sąd Najwyższy wyrokiem w sprawie o sygn. akt III CSK 302/13.
Wyrok dotyczy niezwykle interesującego zagadnienia, a mianowicie tzw. „niedoubezpieczenia”.

Podstawą przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania było następujące zagadnienie prawne:
„czy w przypadku, gdy zachodzi wypadek niedoubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia (definiując niedoubezpieczenie, jako sytuację, gdy przedmiot ubezpieczenia ma większą wartość niż suma ubezpieczenia na jaką została zawarta umowa ubezpieczenia), ubezpieczyciel ma prawo do proporcjonalnego obniżenia odszkodowania i czy zapis taki w ogólnych warunkach ubezpieczeń jest zgodny z art. 3851 k.c. art. 3852 k.c., art. 824 § 1 k.c. oraz art. 805 § 1 i § 2 punkt 1) k.c.”.

Wydaje się, że ten z pewnością precedensowy wyrok rozstrzygnął bez pozostawienia wątpliwości o nieważności takich postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela – przynajmniej odnośnie umów z konsumentami.

Załączamy zaanonimizowany wyrok Sądu Najwyższego, zachęcając do zapoznania się z jego argumentacją (należy kliknąć w odnośnik): III CSK 302-13.