Uprzejmie informujemy, że uchwałą Wspólników FILAR, SADOWSKA – FILAR, SZUMLAŃSKI Adwokacka Spółka Partnerska, dnia 5 maja 2014 roku zostały przyjęte Ogólne warunki umów na świadczenie usług prawniczych (dalej OWU).

OWU określają i uzupełniają treść umów na świadczenie usług prawniczych przez FILAR, SADOWSKA – FILAR, SZUMLAŃSKI Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Tarnowie na rzecz Klientów.

OWU są obowiązujące dla Stron Umowy, w wypadku gdy:

  • zostaną doręczone Klientowi przed zawarciem Umowy, co zostanie potwierdzone podpisem Klienta,
  • jeśli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa to wystarczające jest przywołanie OWU w treści komunikacji między Stronami, przy czym niezbędna jest informacja, że OWU są opublikowane na stronie internetowej Kancelarii pod adresem www.fsfs.pl/owu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogólnych warunków umów na świadczenie usług prawniczych pod adresem www.fsfs.pl/owu.