Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi cz. 2.

 

Dziś kontynuujemy, po dłuższej niż zaplanowana przerwie rozważania dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi.
Zatem co powinna zawierać dokumentacja każdej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (odnośnie obowiązku jej sporządzania odsyłamy do poprzedniego wpisu):
A. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
B. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
C. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
D. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
E. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
F. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym[1].

 

Powstaje tym samym podstawowy problem, jak to w ogóle ma wyglądać?
Przepisy prawa podatkowego nie określają w sposób szczegółowy jak ma wyglądać prawidłowo sporządzona dokumentacja transakcji między podmiotami powiązanymi. Również nie ma ogólnie przyjętego wzoru takiej dokumentacji, z której można skorzystać. W tym zakresie podatnik ma swobodę w przyjęciu formy dokumentacji, jednak musi ona koniecznie zawierać szczegółowo wszystkie informacje wymagane przez ustawę.
Dokumentacja ta ma przede wszystkim pomóc organom podatkowym w ocenie czy cena zastosowana w transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi została ustalona na rynkowym poziomie, czyli nieodbiegającym od warunków, na jakich niezależne podmioty zawarłyby analogiczną transakcję.
Ważnym zatem przy sporządzaniu opinii jest rzetelne przedstawienie wiarygodnej podstawy zastosowania ceny transakcji, zwłaszcza w wypadku gdy nawet w nieznacznym stopniu odbiega ona od cen rynkowych, a także terminu płatności oraz formy tej płatności.
Wpływ na przyjętą w transakcji cenę ma wiele czynników takich jak ilość zamawianego towaru, warunki jego dostawy, udzielenie i warunki gwarancji, termin i forma płatności, a także świadczenia dodatkowe. Prawidłowo przygotowana dokumentacja powinna zawierać wszystkie informacje o okolicznościach mających wpływ na ustalenie takiej, a nie innej ceny. Nie musi jednak zawierać argumentacji za tym, że cena przyjęta w danej transakcji nie odbiega od cen rynkowych, jednak argumentacja taka będzie korzystnie wpływała na późniejszą ocenę zastosowanej ceny przez organ kontroli skarbowej. Innymi słowy można próbować przekonać do swych racji, logicznie uzasadniając swoje stanowisko.
Na podatniku ciąży przede wszystkim obowiązek sporządzenia prawidłowej dokumentacji zawierającej wszystkie wyżej wskazane elementy i przedłożenia jej organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej – na żądanie tych organów.

 

W następnej części opiszemy dokładniej co powinna zawierać dokumentacja wymieniona powyżej (lit. A – F) i dlatego już teraz zapraszamy do zapoznania się z następnym wpisem.

 

adw. Marcin Szumlański

apl. adw. Sylwester Zachara

 

[1] art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych