Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi cz. 4.

 

Blog został trochę zaniedbany, ale zamiast sypania głowy popiołem publikujemy ostatni wpis dotyczący transakcji z podmiotami powiązanymi. Zatem do rzeczy!

 

Ustawa nie określa terminu, w jakim należy sporządzać dokumentację transakcji. Przepisy wskazują jedynie kiedy dokumentację należy udostępnić organom podatkowym. Podatnik ma obowiązek przekazania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotem powiązanym wyłącznie na żądanie organów skarbowych w terminie 7 dni od doręczenia żądania[1].
W związku z tym dopuszczalne jest sporządzenie dokumentacji dopiero po otrzymaniu od organu podatkowego żądania, przy zachowaniu 7-dniowego terminu do przedłożenia tej dokumentacji. Organy skarbowe mogą jednak kontrolować prawidłowość rozliczeń podatkowych za poprzednie lata, a w takich wypadkach sporządzenie dokumentacji po wezwaniu do jej udostępnienia może być niemożliwe. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest sporządzanie dokumentacji jeszcze przed dokonaniem transakcji i ewentualne późniejsze uzupełnienie lub zmiana w razie gdyby zmieniły się warunki transakcji wpływające na ostateczną cenę.

 

Jakie są skutki nieudostępnienia dokumentacji podatkowej?
Otóż jeżeli organy podatkowe stwierdzą, że została dokonana transakcja z podmiotem powiązanym i dokonają oszacowania dochodów, a podatnik nie przedstawi wymaganej dokumentacji podatkowej związanej z taką transakcją, różnica między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a dochodem określonym przez organy podatkowe zostanie opodatkowana sankcyjną stawką 50%[2].
Zatem w przypadku, gdy podatnik zadeklarował stratę, a organ podatkowy, określi stratę w wysokości niższej niż zadeklarowana przez podatnika, różnica między stratą zadeklarowaną przez podatnika a określoną przez organ nie powinna podlegać opodatkowaniu stawką 50%[3].
Przepisy nie wskazują, czy sankcją tą objęta jest również sytuacja, gdy podatnik przedstawił niekompletną dokumentację lub przedstawił ją po upływie 7-dniowego terminu. W związku z tym, że nie zostało wypracowane jednolite stanowisko organów podatkowych, aby uniknąć późniejszych ewentualnych konsekwencji należy ściśle trzymać się wytycznych wskazanych przez ustawę i zawrzeć w dokumentacji wszystkie elementy opisane we wcześniejszych wpisach.
Również bezwzględnie należy dotrzymać wyznaczonego przez organ podatkowy terminu. Takie zachowanie zminimalizuje ryzyko późniejszych sankcji ze strony organów podatkowych.

 

Ponadto niezłożenie w terminie dokumentacji albo złożenie niepełnej dokumentacji może prowadzić do ewentualnej odpowiedzialności karno-skarbowej na gruncie art. 80 § 1 lub § 3 kodeksu karnego skarbowego.
Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych, a w wypadku gdy składa informację nieprawdziwą podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

 

Na koniec podatek VAT, gdyż również ustawa o podatku od towarów i usług zawiera regulację dotyczącą podmiotów powiązanych.
Otóż art. 32 tejże ustawy stanowi, że w przypadkach zawyżenia lub zaniżenia wartości wynagrodzenia organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten, a więc powiązanie pomiędzy podmiotami miał wpływ na wynagrodzenie z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.
Jednakże biorąc pod uwagę warunki jakie muszą zaistnieć, aby organ podatkowy zakwestionował wartość czynności z punktu widzenia podatku VAT jest to mało prawdopodobne.
Nie ma również tak szczegółowych regulacji dotyczących tej kwestii.

 

Tym samym kończymy serie wpisów na temat transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z punktu widzenia prawa podatkowego.
Nowe wpisy już wkrótce.

 

adw. Marcin Szumlański

apl. adw. Sylwester Zachara

 

[1] art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
[2] art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych
[3] P. Małecki, Komentarz do art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [w:] P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2013