Blog

Duże zmiany w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 3 marca 2016 r. zapraszamy do zapoznania…

Więcej »

Czy bokserzy łamią prawo?

  Dzisiejszy wpis dotyczy prostego dla praktyków, ale mam nadzieję ciekawego dla laików zagadnienia: czy uprawianie sztuk walki, a zwłaszcza zawody polegające…

Więcej »

Rezygnacja członka zarządu. Do kogo należy złożyć rezygnację?

Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę w frapującej praktyków kwestii, a mianowicie: do kogo powinien złożyć oświadczenie woli o rezygnacji członek zarządu…

Więcej »

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jak wykreślić spółkę z rejestru przedsiębiorców cz. 2.

  Kontynuując zatem rozważania na temat czynności prowadzących (albo przynajmniej mających prowadzić) do wykreślenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru przedsiębiorców, należy przypomnieć, iż…

Więcej »

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli jak wykreślić spółkę z rejestru przedsiębiorców cz. 1.

  Niniejszy wpis dotyczy czynności kończących likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a więc odpowiada na pytanie: jak doprowadzić do wykreślenia likwidowanej spółki z rejestru przedsiębiorców….

Więcej »

Sukces przed WSA w Krakowie – prawo spadkobiercy do skorzystania z „ulgi za złe długi”.

  Z sukcesem zakończyliśmy spór z organami podatkowymi (uchylono decyzje organów obu instancji), którego istotą było to czy skarżąca będąca spadkobiercą działalności gospodarczej prowadzonej…

Więcej »

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi cz. 4.

  Blog został trochę zaniedbany, ale zamiast sypania głowy popiołem publikujemy ostatni wpis dotyczący transakcji z podmiotami powiązanymi. Zatem do rzeczy!   Ustawa…

Więcej »

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi cz. 3.

  Zgodnie z obietnicą dziś kontynuujemy wpis dotyczący transakcji z podmiotami powiązanymi. Dziś przedstawiamy stosunkowo dokładny opis, co powinna zawierać dokumentacja każdej…

Więcej »

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi cz. 2.

  Dziś kontynuujemy, po dłuższej niż zaplanowana przerwie rozważania dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi. Zatem co powinna zawierać dokumentacja każdej transakcji pomiędzy…

Więcej »

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi cz. 1.

  Dzisiejszy wpis dotyczy materii często nie lubianej przez prawników, a więc prawa podatkowego. Jednakże – chcąc nie chcąc – musimy…

Więcej »

Przedwstępna umowa spółki kapitałowej cz. 2.

  Kontynuując rozważania dotyczące przedwstępnej umowy spółki, poniżej poruszymy kwestie „słabszego skutku” umowy przedwstępnej, terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, wezwania do jej…

Więcej »

Przedwstępna umowa spółki kapitałowej cz. 1.

  Zagadnienie tworzenia spółek handlowych reguluje Kodeks spółek handlowych. Wysławia to wyraźnie art. 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych: „Ustawa reguluje…

Więcej »

Określenie sposobu wystąpienia za spółki partnera (wspólnika) spółki partnerskiej i możliwość wstąpienia nowego partnera w miejsce występującego oraz podział majątku spółki.

  Zbyt długi tytuł wpisu wynika z szeregu problemów, które należało rozwiązać przy przeprowadzaniu takiej właśnie „operacji”, gdyż wpis ten jest inspirowany…

Więcej »

Nieważność umowy zawartej pomiędzy członkiem zarządu, a spółką i skutki nieważności na przykładzie umowy dzierżawy.

  Prezes Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działający we własnym imieniu i w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawarł z tą Spółką szereg umów…

Więcej »

„Niedoubezpieczenie” – wyrok Sądu Najwyższego.

  Skarga kasacyjna przygotowana przez adwokata Bogusława Filara i aplikanta adwokackiego Sylwestra Zacharę, została uwzględniona przez Sąd Najwyższy wyrokiem w sprawie o sygn….

Więcej »

Możliwość rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości po zawarciu ugody o zniesieniu współwłasności – art. 618 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

  Na rozprawie strony sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności zawarły ugodę sądową na mocy której dokonały działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości będącej przedmiotem…

Więcej »

Ochrona podwykonawcy wynikająca z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane.

  Kwestia poruszana w niniejszym artykule ma istotne znaczenie, oczywiście zwłaszcza dla firm działających na rynku usług budowlanych w charakterze podwykonawcy. Ponieważ podwykonawca…

Więcej »

Obowiązki zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z Kodeksu spółek handlowych.

  Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ma zasadniczo bardzo szerokie kompetencje, ale i wiele obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa. Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie,…

Więcej »

Czy istnieje możliwość skutecznego złożenia skargi na czynności komornika po upływie terminu do jej złożenia?

Zgodnie z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Art. 767 § 4 Kodeksu postępowania…

Więcej »

Możliwość odwołania wykonanej darowizny ze względu na brak świadczenia pomocy przez obdarowanego.

  Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego darowizna jest umową, a więc stosunkiem zobowiązaniowym pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami. Najbardziej…

Więcej »

Czy Prezes Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki w jego imieniu?

  Przed przejściem do meritum, koniecznym jest wskazanie, że odpowiedź na powyższe pytanie została przygotowana na podstawie konkretnego stanu faktycznego, a istotnymi są następujące zastrzeżenia: zarząd…

Więcej »

Czy organy administracji publicznej i samorządowej mają obowiązek egzekwować wykonywanie decyzji obojętnych z punktu widzenia ich interesów?

  Pytanie zamieszczone w tytule może wydawać się paradoksalne, ale niniejszy artykuł powstał właśnie ze względu na sprawę Klienta, który musiał „przymusić” organ administracji do wyegzekwowania…

Więcej »